دوره 15، شماره 4 - ( 1391 )                   جلد 15 شماره 4 صفحات 99-108 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد، گروه زیست‏شناسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- استاد، بخش میکروب‏شناسی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران
3- استادیار، بخش اپیدمیولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران
4- دانشیار، گروه میکروب‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
5- کارشناس ارشد، بخش میکروب‏شناسی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران
چکیده:   (3929 مشاهده)
هدف: هدف از این مطالعه بررسی حضور ژن‏های toxpaa، lpf و iha و بررسی ارتباط آن‏ها با اسهال، در جدایه‏هایی از اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک جدا شده از موارد اسهالی و افراد سالم است که فاقد دو فاکتور مهم eaeA و bfpA هستند. مواد و روش‏ها: در این مطالعه، 70 جدایۀ اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک (eaeA-، bfpA-) جمع‏آوری شده که از نظر سرولوژیک تأیید شده بود، بررسی شد. DNA جدایه‏ها به روش فنل- کلروفرم استخراج شد و با استفاده از روش PCR حضور ژن‏های toxpaa، lpf و iha، بررسی شد. سپس با استفاده از نرم‏افزار SPSS نسخه 16 و آزمون مربع کای با در نظر گرفتن سطح معنی‏داری کمتر از 05/0، ارتباط ژن‏ها با اسهال بررسی شد. نتایج: ژن‏های toxpaa، lpf و iha به ترتیب در 85/2، 28/4، 71/45 و 42/21 درصد از جدایه‏ها مشاهده شد. نتایج حاصل از آزمون‏های آماری نشان داد که هیچ ارتباطی بین toxpaa و lpf با اسهال وجود ندارد و ارتباط iha با اسهال از لحاظ آماری به طور ضعیف معنی‏دار است (11/0=P). نتیجه‏گیری: از آن‏جایی که مکانیسم اصلی بیماری‏زایی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک، اتصال و تخریب است؛ بنابراین جدایه‏های اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک (eaeA-، bfpA-) باید از نظر سایر عوامل چسبندگی بررسی شود. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان داد که بیشترین ژن حاضر در جدایه‏های اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک (eaeA-، bfpA-)،عامل lpf است. تحقیقات بیشتر روی خصوصیات بیماری‏زایی این جدایه‏ها برای روشن شدن نقش این عوامل بیماری‏زا در اسهال کودکان ایرانی لازم است.
متن کامل [PDF 1330 kb]   (2807 دریافت)