مشخصات تيم علمی نشريهسیدجواد میرنجفی‌زاده
استاد فیزیولوژی
تربیت مدرس، تهران، ایران
mirnajafmodares.ac.ir

انوشیروان کاظم‌نژاد
استاد آمار زیستی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
kazem_anmodares.ac.ir

نفیسه بحیرائی
استادیار مهندسی بافت
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n.baheiraeimodares.aciir
منصور جمالی‌زواره ای
استاد پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
m.jamalisina.ac.ir
محمد جوان
استاد نوروفیزیولوژی مولکولی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mjavanmodares.ac.ir
ایرج رسولی
استاد میکروبیولوژی
دانشگاه شاهد، تهران، ایران
rasoolishahed.ac.ir
مصطفی رضائیان
استاد انگل شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
rezaiiantums.ac.ir
سیروس زینلی
استاد ژنتیک پزشکی
انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران
zeinalikawsar.ir
علی‌هاتف سلمانیان
استاد بیوتکنولوژی پزشکی
پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
salmannigeb.ac.ir
هومن صدری اردکانی
استادیار جنین شناسی
دانشگاه علوم پزشکی ویک فورست، کارولینای شمالی، آمریکا
hsadriwakehealth.edu
مهدی فروزنده
دانشیار بیوتکنولوژی پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
forozmodares.ac.ir
سوسن قاضی‌زاده
استاد بیولوژی سلولی و تکاملی
دانشگاه استونی بروک، نیویورک، آمریکا
soosan.ghazizadehstonybrookmedicine.edu
نادر مقصودی
استاد زیست سلولی و ملکولی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
nmaghsoudisbmu.ac.ir
منصوره موحدین
استاد علوم تشریح، جنین شناسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mansouremodares.ac.ir
سیدجواد میرنجفی‌زاده
استاد فیزیولوژی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mirnajafmodares.ac.ir